Home / Tags / european commission / Albums / Financial Instruments delivering ESI Funds, Warsaw, 8 March 2016

Financial Instruments delivering ESI Funds, Warsaw, 8 March 2016

 1. Marta Leśniak

  Marta Leśniak, Regional Operational Programmes Department, Ministry of Economic Development, Poland

 2. Agata Matusiak

  Agata Matusiak, European Investment Bank

 3. Gedas Janėnas

  Gedas Janėnas, Šiaulių Bankas, Lithuania

 4. Luigi Amati

  Luigi Amati, META Group, Italy

 5. Michał Kopeć

  Michał Kopeć, Bank Gospodarstwa Krajowego, Poland

 6. Marta Leśniak, Agata Matusiak, Gedas Janėnas, Luigi Amati, Michał Kopeć

  Marta Leśniak, Regional Operational Programmes Department, Ministry of Economic Development, Poland; Agata Matusiak, European Investment Bank; Gedas Janėnas, Šiaulių Bankas, Lithuania; Luigi Amati, META Group, Italy; Michał Kopeć, Bank Gospodarstwa Krajowego, Poland

 7. Anna Żurek

  Anna Żurek, European Investment Bank

 8. Hanna Dudka

  Hanna Dudka, DG REGIO, European Commission

 9. Robert Pernetta

  Robert Pernetta, DG REGIO, European Commission

 10. Robert Pernetta and event participants

  Robert Pernetta, DG REGIO, European Commission

 11. Event participants

 12. Event participant

 13. Event participants

 14. Networking

 15. Networking

 16. Event participant

 17. Event participants

 18. fi-compass publications